مقالات

دسیبل چیست؟

صدا

سطح صدا با Desibels مشخص میشود در اصل گوش ما آشکار سازی متفاوتی در سطح های مختلف صدا در یک فرآیند غیر خطی دارد. هرچه صدا افزایش پیدا میکند گوش ما حساسیتش کم میشود دسی بل ها یک مقیاس لگاریتمی از بلندی نسبی میباشند تفاوت در حدود ۱ db، حداقل تغییر محسوس در حجم ۳ db ، تغییر متوسط در حجم صدا و حدود ۱۰db  درک تقریبی دو برابر شدن صدا می رساند.

db مخفف دسیبل میباشد.

دسیبل آستانه شنوایی :۰ db

پچ پچ: ۲۵-۱۵ db

نویز پس زمینه: در حدود  ۳۵db

صدای معمول محیط:۶۰-۴۰ db

صحبت کردن:۷۰-۶۰ db

اوج صدای ارکستر:۱۰۵ db

آستانه دردناکی:۱۳۰ db

صدای موتور جت از نزدیک:۱۸۰-۱۴۰ db

شلیک گلوله:۱۶۵-۱۴۰ db

دسی بل ها یک مقیاس لگاریتمی از بلندی نسبی می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید