مقالات

برطرف کردن نویز سیستم صوتی خودرو

نویز

برطرف کردن نویز سیستم صوتی خودرو

مرحله اول : بررسی آمپلی فایر

این مرحله را برای هرکدام ازآمپلی فایرهای سیستم تکرار کنید .در اولین گام بین ورودی و خروجی آمپلیفایر اتصال کوتاه برقرار می کنیم اگر نویز قطع شد بیانگر ای است که آمپلی فایر شمامشکلی ندارد و می توانید به مرحله دوم عیب یابی بروید در غیر اینصورت بایدبلندگوهایی را که در خروجی آمپلی فایر هستند را بررسی کنیم .اگر پس از بررسیبلندگوها نویز متوقف شد مشکل از سیمهای بلندگو یا اتصال بدنه آنهاست پس از این کاردوباره آمپلی فایرهای سیستم را مورد بررسی قرار دهید .اگر پس از تستبلندگوها همچنان مشکل نویز برقرار باشد ممکن است ایراد از منبع تغذیه آمپلی فایرباشد بنابراین اتصالات منبع تغذیه را بررسی کیند و از عدم اتصال بدنه آنها مطمینشوید اگر تاثیری بر روی نویز نداشت باید آمپلی فایر عوض شود و اگر نویز قطع شودعایق بندی منبع تغذیه مشکل دارد و این امر را می توان با تغییر اتصال بدنه آمپلیفایر یا اضافه کردن عایق بندی منبع تغذیه برطرف کرد.

مرحله دوم : کاهش سیستم

باتوجه به اینکهآمپلی فایرها منبع ایجاد نویز نبودند در این مرحله باید در صورت وجود پردازشگر دربین هدیونیت و آمپلی فایر آنها را از مدار حذف نمود و هد یونیت را به طور مستقیم بهآمپلی فایر متصل کرد . حال اگر نویز در سیستم شما قطع شود یک یا چند پردازشگر مشکلدارد و برای بررسی آنها در ادامه به مرحله پنجم می روید. در غیر اینصورت کابلهایسیگنال را جابجا کنید در صورتیکه مشخص شد کابلها مشکلی ندارند کابلها را به محلاولیه بر گردانید و در مرحله ۵ کار را ادامه دهید در غیر اینصورت عایق بندی هدیونیت بررسی شود در صورتیکه به جز سیم اتصال بدنه کلیه اتصالات عایق مناسب داشتهباشند باید نقطه اتصال بدنه را جابجا نمایید اگر مشکل حل شود هد یونیت را با محلاتصال جدید نصب کنید و در مرحله ۵ کار را ادامه دهید و در غیر اینصورت باید مرحلهسوم را بررسی کنید

 مرحله سوم : جابجایی هدیونیت

آمپلی فایرها سالم هستند اما جابجاییاتصال زمین برای هد یونیت و کابلهای سیگنال مشکل صدا را حل نکرددر نتیجه کلسیستم را از جای خود بیرون بیاورید و برروی صندلی قرار دهید و یک کابل سیگنال جدیدرا به ورودی آمپلی فایر متصل کنید .اگر این مشکل برطرف شد هدیونیت را دوباره نصبکنید و به مرحله ۵ بروید در غیر اینصورت باید هدیونیت را تا حد امکان به آمپلی فایرنزدیک کنید و از کوتاهترین کابل ممکن استفاده کنیداین امر تایید میکند کهسیگنال اصلی باعث بروز مشکل است یا نه ‌! در صورتیکه مشکل حل شد هدیونیت را ثابتکنید و به مرحله ۵ بروید در غیر اینصورت باید عایق بندی منبع تغذیه هد یونیت رابررسی کنید (مطمئن شوید که هدیونیت به شاسی تماس ندارد) اگر نویز قطع شد بایدهمانند مرحله ۲ عایق بندی منبع تغذیه را انجام دهیداما درصورتیکه مشکل شمابرطرف نشد باید هد یونیت را عوض کرده و بسته به شرایط مرحله ۲

مرحله چهارم : آزمون خودرو

در این مرحله با توجه به اینکه مشکل از هدیونیت و آمپلی فایر نبود ممکن است سیستم شارژر منبع تغذیه خودرو مشکل داشته باشد بنابراین برای بررسی این مطلب میتوانیم سیستم را بر روی یک خودرو دیگر که سالم و بدون نقص است نصب کنیم و هردو خودرو را در کنار هم قرار دهیم اگر شما در یکی از آنها قرار بگیرد و کابل اتصال دو باطری را متصل کنید موتور خودروی مشکل دار را روشن کنید و به صدای سیستم ماشین دیگر گوش کنید اگر صدا برطرف نشد مطمئنن ایراد از سیستم الکتریکی خودروی شماست (به احتمال قوی دینام درست کار نمیکنه

مرحله پنجم : افزودن سیگنال پروسسورها

ما در مراحل قبلی از صحتکارکرد آمپلی فایرها ، هد یونیت و سیستم الکتریکی خودرو مطمئن شدیم در این مرحلهنوبت به بررسی اتصالات هر کدام از سیگنال پروسسورهای سیستم صوتی رسیده این مرحلهبرای تمامی این دستگاهها تکرار می شودمرحله به مرحله و یکی یکی ایندستگاهها را به مدار اضافه می کنیم اگر شما دستگاهی را به مدار صوتی خود متصلنمودید و نویزی شنیده نشد که موفق شدید و ایراد از اتصالات دستگاه بوده و شما مجددناتصال کابلها را برقرار کرده اید بنابراین اگر مشکل برطرف شود شما مسیر را درسترفته اید و می توانید دستگاه پروسسور بعدی را وارد مدار کنید در غیر اینصورتپروسسور به بدنه و شاسی خودرو متصل شده است و نیاز به عایق کاری مجدد دارد (به جزدر قسمتی که نقطه سیگنال زمین می باشد) اگر با عایق کاری دستگاه مشکل برطرف شد کهپروسسور بعدی را وارد مدار کنید وگر نه باید مرحله ۶ را برای برطرف شدن مشکل پیگیری نمایید

مرحله ششم : افزودن سیگنال پروسسورها

خوب تاکنون نویز سیستم برطرف نشده است و زمانیکه عایق بندی پروسسور انجام می شود باز هم ما نویز را در سیستم صوتی خود داریم در این مرحله ابتدا پروسسور را بسیار به آمپلیفایر نزدیک می کنیم و مجددن میزان نویز را بررسی می کنیم اگر نویز برطرف شد پروسسوررا با در نظر گرفتن عدم قطعی و اتصال در کابلها در آن محل نصب می کنیم و در ادامه به مرحله ۵ رفته و پروسسور بعدی را بررسی می کنیم.

با انجام این مرحله درحقیقت تمامی قسمتهای سیستم صوتی از منبع تغذیه تا پروسسورها از نظر عایق بندی کنترل می شوند در صورتیکه مشکل نویز همچنان باقی بماند ایراد از طراحی پروسسور و یا خرابی آن می باشد لذا پروسسور را تعویض نموده و مرحله ۵ را تکرار می کنیمهر کداماز مراحل عیب یابی سیستم صوتی ممکن بارها تکرار شود تا مشکل نویز سیستم به طور کلی برطرف گردد

دیدگاهتان را بنویسید